Geef Moestuin de Pompoen dit jaar hun eerste seizoen in Park Waaij­en­stein


Actuele monde­linge vragen aan het college van burge­meester en wethouders

Indiendatum: 12 apr. 2023

Indieners: Maartje Maas (PvdA) en Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

Geacht college,

´Moestuin de Pompoen´ is een initiatief van enthousiaste inwoners in Nijmegen-Noord die gezamenlijk een moestuin onderhouden. Op dit moment is er voor deze groep een tijdelijke oplossing aan de Griftdijk. Dit is niet ideaal in verband met fijnstof en vrijkomende metalen, die een nadelig effect hebben op de groenten. Er wordt al jaren met de gemeente Nijmegen gepraat over een permanente plek voor de nieuwe moestuin. De tuintjes zouden gesitueerd worden op een nieuwe permanente plek in Park Waaijenstein naast de bestaande wijk waar de initiatiefnemers wonen. Volgens de bewoners is de moestuin ook in het bestemmingsplan opgenomen.

Afgelopen weekend zagen wij een bericht van Moestuin de Pompoen dat ze graag aan de slag willen op de hen toegezegde locatie in Park Waaijenstein. De moestuin zou op 10 maart jl worden opgeleverd, maar dit is nog steeds niet gebeurd. De lente is aangebroken en als ze nu niet beginnen met planten en poten, is het seizoen straks voorbij zonder dat er dit jaar sprake was van een moestuin.
Wij begrijpen van de initiatiefnemers dat ze nog steeds niet met hun moestuin in park Waaijenstein aan de slag kunnen, omdat er in gesprekken met de gemeente Nijmegen telkens weer iets is wat vertraagt. Al 7 jaren praten zij met onze gemeente, maar nu zouden er opeens parkeerplaatsen moeten komen op de plek waar de initiatiefnemers graag een pluktuin voor de buurt willen maken. En moeten ze een deel van de haag, die ze zelf hebben betaald en geplant, weer weghalen. Bovendien blijkt de opgebrachte grond zwaar vervuild met plastic en bouwafval (bakstenen, potscherven en glas). De uitvoerder zou dit voor 10 maart uit de grond halen, maar dit is nog steeds niet gebeurd.
De initiatiefnemers willen graag dit seizoen met hun moestuin beginnen en roepen de gemeente Nijmegen via sociale media op actie te ondernemen.

De fracties van PvdA en Partij voor de Dieren hebben berichten ontvangen van de initiatiefnemers dat er op dit moment geen duidelijkheid is over wanneer men aan de slag kan gaan met de inrichting van de moestuin op deze permanente plek.

Daarom hebben de PvdA en de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Klopt onze informatie dat deze plek in Park Waaijenstein per 10 maart j.l. is toegezegd als permanente plek voor Moestuin de Pompoen?
 2. Zo ja:
  1. Waarom is het voor deze groep gemotiveerde mensen dan nog steeds niet mogelijk in hun moestuin aan de slag te gaan?
  2. Waarom moeten er opeens parkeerplekken komen op de locatie waar was afgesproken een pluktuin voor de buurt te maken? Is dit volgens het college opeens toch geen juiste locatie?
  3. Waarom moeten zij een deel van de door hen aangelegde haag weer weghalen?
 3. Zo nee:
  1. Waardoor is bij de initiatiefnemers de indruk ontstaan dat de locatie bij Park Waaijenstein per 10 maart de definitieve locatie is?
  2. Op welke manier worden de gesprekken met ‘Moestuin de Pompoen’ op dit moment gevoerd en wat zijn hiervan de uitkomsten?
  3. Is het college bereid het proces te versnellen?
 4. Is het college bekend met het feit dat de opgebrachte grond in de moestuin zwaar vervuild is met plastics en bouwafval (bakstenen, potscherven en glas)? Zo ja, waardoor komt dit en wat gaat het college hiertegen doen? Zo nee, wat gaat het college doen om dit nu snel op te lossen en voor de toekomst op andere plekken te voorkomen?

Maartje Maas (PvdA Nijmegen) en Eline Lauret (Partij voor de Dieren Nijmegen)

Indiendatum: 12 apr. 2023
Antwoorddatum: 12 apr. 2023

Agenda Nijmegen - Traianuskamer woensdag 12 april 2023 18:30 - 20:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Beknopte samenvatting van de mondelinge antwoorden van de wethouder.

 • Binnen een aantal weken worden de werkzaamheden afgerond, zodat de moestuin in gebruik kan worden genomen.
 • Bij de werkzaamheden wordt meegenomen dat er ook wordt gekeken naar de vervuilde grond op de plek van de moestuin.
 • Er zal in overleg worgende getreden om te kijken of de reeds geplaatste haag kan blijven staan.
 • De komende weken zal er intensief contact zijn en wordt er op regelmatige basis gecommuniceerd met de initiatiefnemers van moestuin De Pompoen.