Rapport GGD inzake mentale gezondheid van jongeren


Artikel 39 vragen

Indiendatum: 30 mrt. 2023

Nijmegen, 30-03-2023

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen
Schriftelijke vragen ex art. 39 van het Reglement van Orde

Betreft: Rapport GGD inzake mentale gezondheid van jongeren*

Geacht college,

Veel jongeren en jongvolwassenen hebben het zwaar. Prestatiedruk, de situatie op de woningmarkt, de coronacrisis en veel andere zaken leiden tot een achteruitgang van de mentale gezondheid van onze jongeren en jongvolwassenen. Dit hoorden wij op 14 oktober jl. tijdens een door onze jongerenraad georganiseerde dialoogsessie tussen jongeren, de gemeenteraad en de wethouder en dat blijkt nu ook uit een onderzoek van de GGD. In 2022 hebben ongeveer 70.000 jongvolwassenen vragenlijsten van de GGD ingevuld over hun mentale welzijn. Deze week zijn de resultaten van het onderzoek gepubliceerd. 50% van de respondenten kampt met psychische klachten en de helft daarvan heeft te maken (gehad) met suïcidale gedachten. De fracties van GroenLinks Nijmegen, Partij voor de Dieren Nijmegen en VoorNijmegen.Nu, het CDA Nijmegen, De Stadspartij Nijmegen, D66 Nijmegen, VVD Nijmegen, PvdA Nijmegen en de SP Nijmegen vinden dit schokkend en hebben daarom de volgende vragen aan het college:

1. Bent u bekend met de uitkomsten van het onderzoek dat de GGD heeft gedaan onder jongvolwassenen tussen de 16 en 25 en deelt u onze mening dat de resultaten schokkend zijn?
2. Jonge Nijmegenaren met problemen op het gebied van mentale gezondheid kunnen terecht bij de buurtteams. Zijn de resultaten van het onderzoek van de GGD terug te zien in het werk wat de buurtteams in Nijmegen doen? Zo ja, is er voldoende capaciteit binnen de buurtteams om de vraag van Nijmeegse jongeren te kunnen beantwoorden? Zo nee, hoe valt dit te verklaren?
3. Onze fracties ontvangen signalen dat de bekendheid van de buurtteams voor jongvolwassenen beperkt is. In hoeverre herkent het college dit beeld en is het college het met ons eens dat we ervoor moeten zorgen dat deze groep wel terecht komt bij de buurtteams om de nodige hulp te krijgen? Zo ja, welke acties gaat het college ondernemen om dit te bereiken?
4. In mei volgt er een nader rapport waarin ook meer kwalitatief onderzoekswerk te vinden is. In hoeverre is het college bereid om naar aanleiding van de uitkomsten in het onderzoek maatregelen te treffen en de raad hier van te informeren?


*Vragen op initiatief van Sander van der Goes (GroenLinks Nijmegen) en Bart Salemans (Partij voor de Dieren Nijmegen), mede ingediend door GewoonNijmegen.Nu, CDA, Stadspartij Nijmegen, D66, VVD, PvdA en SP.

Indiendatum: 30 mrt. 2023
Antwoorddatum: 16 mei 2023

Geachte heren Van de Goes, Salemans, Eigenhuijsen, Kraut, Kraft en mevrouw Mijling, mevrouw Exel, mevrouw Synhaeve en mevrouw Geers,

Op 30 maart 2023 heeft u schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de mentale gezondheid van jongvolwassen, dit naar aanleiding van de GGD-rapport die onlangs is gepubliceerd. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 1. Bent u bekend met de uitkomsten van het onderzoek dat de GGD heeft gedaan onder jongvolwassenen tussen de 16 en 25 en deelt u onze mening dat de resultaten schokkend zijn?

  Ja, we zijn bekend met het rapport. De resultaten laten zien dat de mentale gezondheid van de groep jongvolwassenen aandacht nodig heeft, zeker omdat zicht op (een deel) van deze groep lastig is. Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen in welke mate psychische klachten onder jongvolwassenen een gevolg zijn van de coronaperiode. Wel realiseren we ons dat de coronaperiode zeker impact had op een deel van deze groep jongeren en we vinden het belangrijk dat jongvolwassenen bereikt worden, gezien worden en passende hulp krijgen.

  We zien in analyses dat voldoende weerbaar zijn een van de beschermende factoren lijkt te zijn voor mentale gezondheidsproblemen. Dat een groot deel van de jongvolwassenen voldoende weerbaar is, is positief. Echter sluit het een het ander niet uit: ook voldoende weerbare jongvolwassenen kunnen in enige mate psychische klachten/mentale gezondheidsproblemen ervaren (en omgekeerd hoeven jongvolwassenen die onvoldoende weerbaar zijn niet per se mentale gezondheidsproblemen te ervaren).
 2. Jonge Nijmegenaren met problemen op het gebied van mentale gezondheid kunnen terecht bij de buurtteams. Zijn de resultaten van het onderzoek van de GGD terug te zien in het werk wat de buurtteams in Nijmegen doen? Zo ja, is er voldoende capaciteit binnen de buurtteams om de vraag van Nijmeegse jongeren te kunnen beantwoorden? Zo nee, hoe valt dit te verklaren?

  De trend op het gebied van mentale gezondheid is bekend bij de Buurtteams Jeugd en Gezin (BJG) en de Buurtteams Volwassenen. BJG verleent in 2023 meer basishulp (begeleiding zonder indicatie) aan jeugdigen met GGZ-problematiek. Daartoe heeft BJG voldoende capaciteit. Hetzelfde geldt voor de Buurtteams Volwassenen (BTV). Daarnaast hebben partijen in de sociale basis ook een verantwoordelijkheid (VO, mbo, jongerenwerk) om te acteren op mentale gezondheid, met name om met oplossingen te komen die passen bij het dagelijks leven – de ‘normale’ omgeving – van jongeren. Hiervoor is vanuit het coalitieakkoord middelen vrijgemaakt voor de STORM-aanpak en voor extra inzet jongerenwerk (€250.00 per jaar). Vanuit het jongerenwerk wordt onder meer individuele begeleiding aangeboden en jongerenwerk aangeboden op school, zonder te werken en te denken in termen van psychiatrische ziekte labels.
 3. Onze fracties ontvangen signalen dat de bekendheid van de buurtteams voor jongvolwassenen beperkt is. In hoeverre herkent het college dit beeld en is het college het met ons eens dat we ervoor moeten zorgen dat deze groep wel terecht komt bij de buurtteams om de nodige hulp te krijgen? Zo ja, welke acties gaat het college ondernemen om dit te bereiken?

  Uit het sociaal jaarverslag van BTV blijkt dat van de in totaal 3262 er 734 cliënten uit de leeftijdsgroep 20-29 jaar kwamen. Dit is ongeveer 22,5% van het totaal aantal vragen. Er is dus een behoorlijk aantal jongvolwassenen dat in het eerste jaar de weg naar het buurtteam gevonden heeft. De Buurtteams zijn niet de enige actoren op het gebied van mentale gezondheid. De toegang tot de GGZ voor meerderjarige jongvolwassenen ligt bij de huisarts; bij minderjarige jongvolwassenen zien we zowel landelijk als in Nijmegen dat zij en hun gezinnen de voorkeur geven aan de huisarts bij mentale klachten. De huisarts is ook in de jeugdwet een wettelijk verwijzer. Beide Buurtteams investeren volop in hun samenwerking met de huisartsen en POH’s. Zo zijn er duidelijke werkafspraken gemaakt.
  Ook worden casusbesprekingen en periodieke meetups georganiseerd tussen de POH’s en de Buurtteams. De Buurtteams hebben daarnaast contactpersonen op het VO en MBO. Deze werken nauw samen met professionals binnen het onderwijs, zoals de zorgcoördinator en de schoolmaatschappelijk werker.
 4. In mei volgt er een nader rapport waarin ook meer kwalitatief onderzoekswerk te vinden is.
  In hoeverre is het college bereid om naar aanleiding van de uitkomsten in het onderzoek maatregelen te treffen en de raad hiervan te informeren?


  Stichting Alexander is momenteel bezig met verdiepend kwalitatief onderzoek, om duiding te geven aan de kwantitatieve resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022: waarom zien we dit, wat vinden jongvolwassenen hiervan, wat kunnen we hier in de toekomst mee? Naar verwachting zullen de uitkomsten van dit onderzoek deze maand afgerond en gedeeld worden. Hopelijk bieden deze uitkomsten nieuwe handvatten voor interpretatie van de bevindingen uit de gezondheidsmonitor. Voor de zomer zullen wij u informeren over het nadere rapport. Op basis van het nadere rapport gaan wij in juni een netwerkgesprek organiseren met het onderwijs, jongerenwerk, NEO huisartsenzorg/de POH’s, buurtteams en mede op basis van die verkenning kunnen wij bepalen of en welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierover informeren wij u in na het zomerreces.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

Interessant voor jou

Bomenkap in Park Brakkenstein

Lees verder

Geef Moestuin de Pompoen dit jaar hun eerste seizoen in Park Waaijenstein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer